واحد توسعه محصول

دپارتمان توسعه محصولات مرکز، در حوزه محصولاتی فعال است که از تولید نمونه‌های مهندسی فراتر رفته و باید در بازار نقش آفرینی داشته باشند ؛ این دپارتمان به ارتقای محصولات فناورانه که در بازار نیز حضور داشته اند می پردازد و با ارائه محصولات دارای مزیت‌ها و برتری‌های فناورانه و نواورانه سعی در سهم آفرینی بازار برای خود می‌کند.این دپارتمان را ترکیبی از افراد خلاق ، فناور و صاحب دانش با همراهی صاحبان تجربه در عرصه بازار و صنعت شکل می دهند . این دپارتمان با حضور افراد خبره دارای توانمندی‌های صنعتی، دارای شناخت مطلوب از بازار و افراد دانشی که تولیدات مهندسی آن‌ها به سطح قابل قبولی از بلوغ رسیده است، مسیر تولید و تجاری‌سازی محصولات را سپری می کنند . محصولاتی که نمونه مهندسی آن‌ها در دپارتمان توسعه فناوریهای مرکز پایان یافته و یا محصولاتی که با ارتقاء یافتن، برتری‌هایی نسبت به محصولات موجود در بازار ایجاد می کنند وارد عرصه تولید انبوه می شوند.